നഗരം

Paris

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Paris വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ഈഫല്‍ ഗോപുരം

സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇരുമ്പു ഗോപുരമാണ്‌ ഈഫല്‍ ഗോപുരം.1889-മുതല്‍ 1931-വര

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Pont Neuf

The Pont Neuf (French for 'New Bridge') is the oldest standing bridge

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Arc de Triomphe du Carrousel

The Arc de Triomphe du Carrousel is a triumphal arch in Paris, France.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Basilique du Sacré-Cœur, Paris

The Basilica of the Sacred Heart of Jesus of Paris, commonly known as

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Musée de l'Orangerie

The Musée de l'Orangerie is an art gallery of impressionist and

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Pont Royal

The Pont Royal is a bridge crossing the river Seine in Paris. It is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Église Saint-Eustache, Paris

L’église Saint-Eustache is a church in the Ier arrondissement of Pa

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Sainte-Chapelle

La Sainte-Chapelle (English: The Holy Chapel) is a Gothic chapel on

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
നോത്ര ദാം ദേവാലയം

പാരിസിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റോമൻ കത്തോലിക്ക ദേവാലയമാണ്‌ നോത്ര ദാം. ഫ്രെ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
മുസീ ഡിഓഴ്സേ

നഗരത്തിൽ സീൻ നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഒരു മ്യ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Arc de Triomphe

The Arc de Triomphe is a monument in Paris, France that stands in the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Palais Garnier

The Palais Garnier, also known as the Opéra de Paris or Opéra G

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Trocadéro

The Trocadéro, (Шаблон:IPA-fr), site of the Palais de Chaillot, Шаблон

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Arab World Institute

The Institut du Monde Arabe (IMA) or Arab World Institute (AWI), in

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Paris ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

Magnificent Studio Heart of Paris

ആരംഭിക്കുന്നു $87

Melia Paris Notre-Dame

ആരംഭിക്കുന്നു $678

Hotel Les Rives de Notre Dame

ആരംഭിക്കുന്നു $606

Hotel Du Parc Saint-Severin

ആരംഭിക്കുന്നു $308

Hotel Le Notre Dame

ആരംഭിക്കുന്നു $299

Hotel Henri IV Rive Gauche

ആരംഭിക്കുന്നു $249

Albe Hotel Saint-Michel

ആരംഭിക്കുന്നു $306

Hotel Esmeralda

ആരംഭിക്കുന്നു $99

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: