രാജ്യം

ഫ്രാന്‍സ്

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Paris

Population: 64094000

Area (sq. km): 547030

Languages: fr-FR,frp,br,co,ca,eu

Currency: Euro (EUR)

Domain: .fr

Phone code: 33

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ഫ്രാന്‍സ് ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ഫ്രാന്‍സ് ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ഈഫല്‍ ഗോപുരം

സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇരുമ്പു ഗോപുരമാണ്‌ ഈഫല്‍ ഗോപുരം.1889-മുതല്‍ 1931-വര

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Val Thorens

Val Thorens, located in the Tarentaise Valley, Savoie, French Alps, is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Pont Neuf

The Pont Neuf (French for 'New Bridge') is the oldest standing bridge

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Château de Vincennes

The Château de Vincennes is a massive 14th and 17th century French

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Fontfroide Abbey

Fontfroide Abbey or l'Abbaye Sainte-Marie de Fontfroide is a former

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Arc de Triomphe du Carrousel

The Arc de Triomphe du Carrousel is a triumphal arch in Paris, France.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Puy du Fou

Puy du Fou (which translates as 'The podium of insanity') is a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Basilique du Sacré-Cœur, Paris

The Basilica of the Sacred Heart of Jesus of Paris, commonly known as

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Musée de l'Orangerie

The Musée de l'Orangerie is an art gallery of impressionist and

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Verdon Gorge

The Verdon Gorge (in French: Gorges du Verdon or Grand canyon du

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Le Château de la Belle au Bois Dormant

Le Château de la Belle au Bois Dormant ('Sleeping Beauty's Castle')

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dune of Pilat

The Dune of Pilat (French: Dune du Pilat, official name), also called

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Pont Royal

The Pont Royal is a bridge crossing the river Seine in Paris. It is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Château de Pierrefonds

The Château de Pierrefonds castle situated in the commune of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Beauvais Cathedral

The Cathedral of Saint Peter of Beauvais (French: Cathédrale

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Église Saint-Eustache, Paris

L’église Saint-Eustache is a church in the Ier arrondissement of Pa

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Sainte-Chapelle

La Sainte-Chapelle (English: The Holy Chapel) is a Gothic chapel on

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Magnificent Studio Heart of Paris

ആരംഭിക്കുന്നു $87

Melia Paris Notre-Dame

ആരംഭിക്കുന്നു $678

Hotel Les Rives de Notre Dame

ആരംഭിക്കുന്നു $606

Hotel Le Notre Dame

ആരംഭിക്കുന്നു $299

Hotel Henri IV Rive Gauche

ആരംഭിക്കുന്നു $249

Hotel Esmeralda

ആരംഭിക്കുന്നു $99