നഗരം

Kiev

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Kiev വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kiev Pechersk Lavra

Kiev Pechersk Lavra (українська. Києво-Печ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ivan Franko National Academic Drama Theater

Ivan Franko National Academic Drama Theater is a Ukrainian theater in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lesya Ukrainka National Academic Theater of Russian Drama

Lesya Ukrainka National Academic Theater of Russian Drama (also

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Mother Motherland (Kiev)

Mother Motherland (українська. Мати-Бать

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ഹ്രീഷ്കോ ദേശീയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ

ഉക്രൈന്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്യോദ്യാനമ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Khreshchatyk

Khreshchatyk (українська. Хрещатик, Khreshchatyk; русский. Крещатик

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St. Michael's Golden-Domed Monastery

St. Michael's Golden-Domed Monastery is a functioning monastery in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Saint Sophia Cathedral in Kiev

Saint Sophia Cathedral in Kiev (ukrainian: Собор Святої Софії, Sob

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Арт-завод Платформа

Арт-завод Платформа ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St. Nicholas Roman Catholic Cathedral, Kiev

The St. Nicholas Roman Catholic Cathedral (українська. Костел Св

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Golden Gate (Kiev)

The Golden Gate of Kiev (Ukranian: Золоті ворота, Zoloti vorota, lit

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museum of the Great Patriotic War, Kiev

The National Museum of the History of the Great Patriotic War (of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kiev funicular

The Kiev funicular (українська. Київський фунікулер, transli

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Saint Andrew's Church of Kiev

The Saint Andrew's Church or sometimes [incorrectly] the Cathedral of

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Kiev ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

7 Kostiolna Street, Centre, Kiev

ആരംഭിക്കുന്നു $59

Gallery Hotel Gintama

ആരംഭിക്കുന്നു $71

KievInn

ആരംഭിക്കുന്നു $78

Status Guesthouse

ആരംഭിക്കുന്നു $29

Apartment on Mykhailivska 22

ആരംഭിക്കുന്നു $99

Status Apartments

ആരംഭിക്കുന്നു $68

Kiev Accommodation Apartment on Sofievska st.

ആരംഭിക്കുന്നു $42

Kiev Accommodation Apartment on Kostel'naya st.

ആരംഭിക്കുന്നു $54

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: