സിഡ്നി ഹാര്‍ബര്‍ പാലം
00:00
Bondi Beach, New South Wales
00:15
സിഡ്നി ഓപ്പറ ഹൗസ്
00:53
Sydney Tower
00:59
Port Jackson
01:20
ANZAC Bridge
02:15

Time to Sydney

Explore Sydney through time-lapse and hyper-lapse: from the city to the beaches and beyond.

Music: Orchestral Rock Theme - Akashic Records

Timelapse Showfest 2014 Official Selection

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
സിഡ്നി ഹാര്‍ബര്‍ പാലം
ഓസ്ട്രേലിയ

സിഡ്നി തുറമുഖത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കമാനാകൃതിയിലുള്ള ഉരുക്കുപാലമാ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Bondi Beach, New South Wales
ഓസ്ട്രേലിയ

Bondi Beach, New South Wales ഒരു വിനോദ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
സിഡ്നി ഓപ്പറ ഹൗസ്
ഓസ്ട്രേലിയ

സഹായം സിഡ്നിയില

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Sydney Tower
ഓസ്ട്രേലിയ

Sydney Tower ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Sydney , ഓസ്ട്

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Port Jackson
ഓസ്ട്രേലിയ

Port Jackson ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Sydney , ഓസ്ട്

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ANZAC Bridge
ഓസ്ട്രേലിയ

ANZAC Bridge ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Sydney , ഓസ്ട്