കലഹാരി ട്രാൻസ്ഫോണ്ടിയർ ദേശീയോദ്യാനം
00:00

SAFARI South Africa | A Time-Lapse Film - In 4K

My safari guides thought I was nuts taking thousands of photos each day so hopefully now they will understand...

This was my first trip to anywhere in the continent and it was eye opening. There are few things more thrilling than being woken up at 5:30am to the sounds of lions outside your tent. I will be back South Africa.

This video was shot and edited by Tyler Fairbank.

Licensing, project quotes or questions please contact me at Tyler@lightowlproductions.com

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
കലഹാരി ട്രാൻസ്ഫോണ്ടിയർ ദേശീയോദ്യാനം
ബോട്സ്വാന

ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കുഭാഗത്ത് ബോട്സ്വാന