ബ്രൂക്ലിൻ പാലം
01:10
സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബര്‍ട്ടി
03:01
Central Park
04:24
Times Square
04:40

New York, Squared

This summer I had the opportunity to visit New York for two weeks. So i took my camera and shot barely everything. This is the result :)
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക:
Vadim I
7 February 2018
Cool video, a bit long.

Tourist attractions shown in this video

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ബ്രൂക്ലിൻ പാലം
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പഴയ പാലങ്ങ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബര്‍ട്ടി
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക

അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 93 മീറ്റര്‍ ഉയരമുള്ള പ്

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Central Park
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക

Central Park ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, New York , യുണ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Times Square
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക

Times Square ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, New York , യുണ