ശ്വെദഗൊൺ പഗോഡ
01:33

A handful of Myanmar

A short visual and musical journey through wonderful Myanmar (Burma).

Me and my friend Lucas were traveling on a boat for 24hours from Yangon to Pathen and stayed on the deck with all other people - locals, traveling to small villages along the river. They enjoyed following every move we make as if they were watching TV and also enjoyed being photographed and seeing their pictures on the camera screen. One little girl, came to us and brought a handful of fruits. It seemed that all Myanmar fits in those small hands.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ശ്വെദഗൊൺ പഗോഡ
മ്യാന്‍മാര്‍

മ്യാന്മാറിലെ റംഗൂൺ നഗരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗദ്