രാജ്യം

തുര്‍ക്കി

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Ankara

Population: 71892000

Area (sq. km): 780580

Languages: tr-TR,ku,diq,az,av

Currency: Lira (TRY)

Domain: .tr

Phone code: 90

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

തുര്‍ക്കി ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

തുര്‍ക്കി ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
കപ്പഡോക്കിയ

തുർക്കിയിലെ ഒരു നഗരമാണ് കപ്പഡോക്കിയ. ഇസ്താംബുൾ നഗരത്തിൽ നിന്നും 3

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
പമുക്കേൽ

തുർക്കി ഭാഷയിൽ 'കോട്ടൺ കാസ്റ്റിൽ' എന്ന് അർഥം വരുന്ന പമുക്കലെ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Love Valley (Aşk Vadisi)

Love Valley (Aşk Vadisi) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Avcılar , തുര്‍

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dolmabahçe Clock Tower

Dolmabahçe Clock Tower (Türkçe. Dolmabahçe Saat Kulesi) is a clock tow

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Şanlıurfa Museum

Şanlıurfa Museum (Turkish: Şanlıurfa Müzesi) is an archaeological muse

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Zeugma Mosaic Museum

Zeugma Mosaic Museum, in the town of Gaziantep, Turkey, is the biggest

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Mor Hananyo Monastery

Dayro d-Mor Hananyo (Turkish: Daryülzafaran Manastırı, Syriac: ܕܝ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dolmabahçe Palace

The Dolmabahçe Palace (Turkish: Dolmabahçe Sarayı) in Istanbul, Tu

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kilitbahir Castle

Kilitbahir Castle (Turkish: Kilitbahir Kalesi) is a fortress on the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Balıklıgöl

Balıklıgöl (or Pool of Abraham, Halil-Ür Rahman Lake), is a lake in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Şanlıurfa Archaeology and Mosaic Museum

Şanlıurfa Archaeology and Mosaic Museum is a museum in Şanlıurfa (al

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Uçhisar Kalesi

Uçhisar Kalesi ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Üçhisar , തുര്‍

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Çamlıca Hill

Çamlıca Hill (Turkish: Çamlıca Tepesi), aka Big Çamlıca Hill (Turk

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Galata Bridge

The Galata Bridge (in Turkish Galata Köprüsü) is a bridge that sp

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Atatürk Arboretum

Atatürk Arboretum is an arboretum in Bahçeköy, Sarıyer, Istanbul Pro

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ulu Dag

Uludağ (Turkish pronunciation: ]), the ancient Mysian Olympus

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Asansör

Asansör (Turkish for 'elevator', derived from the French word

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Bera Ankara

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Ankara Princess Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $42

Alba Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Alba Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $31

Hotel Etap Mola

ആരംഭിക്കുന്നു $20

Konur Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $46