രാജ്യം

റൊമാനിയ

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Bucharest

Population: 22246000

Area (sq. km): 237500

Languages: ro,hu,rom

Currency: Leu (RON)

Domain: .ro

Phone code: 40

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

റൊമാനിയ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

റൊമാനിയ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Historic Centre of Sighișoara

The Historic Centre of Sighișoara (Sighișoara Citadel) is the old h

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Mogoşoaia Palace

Mogoşoaia Palace is situated about 10 kilometres from Bucharest,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Peleș Castle

Peleș Castle (română. Castelul Peleș Шаблон:IPA-ro) is a Neo-Renai

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Bâlea Lake

Bâlea Lake (română. Lacul Bâlea or Bâlea Lac, Шабл

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Palace of Culture (Iaşi)

The Palace of Culture (Romanian: Palatul Culturii) is an edifice

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cluj-Napoca Botanical Garden

The Cluj-Napoca Botanical Garden, officially Alexandru Borza

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Corvin Castle

The Hunyad Castle (Romanian: Castelul Huniazilor or Castelul

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Şimleu Silvaniei

Şimleu Silvaniei (Hungarian: Szilágysomlyó, German: Schomlenmarkt) is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Salina Turda

Salina Turda is a salt mine situated in Turda, Transylvania, Romania.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Bulandra Theatre

The Bulandra Theatre (Romanian: Teatrul Bulandra) in Bucharest,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Bonţida Bánffy Castle

Bánffy Castle (or Bonţida Bánffy Castle) is an architectonic Ba

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Putna Monastery

The Putna monastery (română. Mănăstirea Putna) is a Romanian Ort

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Stavropoleos Monastery

Stavropoleos Monastery (Romanian: Mănăstirea Stavropoleos), also k

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cluj-Napoca National Theatre

The Lucian Blaga National Theatre (Romanian: Teatrul Naţional Lucian

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Făgăraș Citadel

Făgăraș Citadel (română. Cetatea Făgărașului, magyar. Fogaras Vár, De

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Arcul de Triumf

Arcul de Triumf is a triumphal arch located in the northern part of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Fortress of Deva

The Fortress of Deva, in Romanian: Cetatea Devei, is located in the

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Grand Boutique Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $124

Old Town Boutique Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $115

Residenza di Carbasinni

ആരംഭിക്കുന്നു $76

Grand Boutique Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $0

LuxApartments Old City C

ആരംഭിക്കുന്നു $0

LuxApartments Old City A

ആരംഭിക്കുന്നു $0