രാജ്യം

ജിബ്രിള്‍ട്ടര്‍

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Gibraltar

Population: 27884

Area (sq. km): 6.5

Languages: en-GI,es,it,pt

Currency: Pound (GIP)

Domain: .gi

Phone code: 350

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ജിബ്രിള്‍ട്ടര്‍ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ജിബ്രിള്‍ട്ടര്‍ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Europa Point

Europa Point, also called Great Europa Point, is the southernmost

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Rock of Gibraltar

The Rock of Gibraltar (sometimes by its Latin name, Calpe or its

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Mediterranean Steps

Mediterranean Steps is a path and nature trail in the British Overseas

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St. Michael's Cave

St Michael's Cave is the name given to a network of limestone caves

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gibraltar Cable Car

Gibraltar Cable Car (Spanish: Teleférico de Gibraltar) is an aerial

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cathedral of St. Mary the Crowned

The Cathedral of Saint Mary the Crowned is a Roman Catholic cathedral

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cathedral of the Holy Trinity, Gibraltar

The Cathedral of the Holy Trinity, Gibraltar is the cathedral for the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ibrahim-al-Ibrahim Mosque

The Ibrahim-al-Ibrahim Mosque, also known as the King Fahd bin

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Moorish Castle

The Moorish Castle is the name given to a Medieval fortification in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
The Convent (Gibraltar)

The Convent has been the official residence of the Governor of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Shrine of Our Lady of Europe

The Shrine of Our Lady of Europe is a Roman Catholic shrine at Europa

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Alameda Wildlife Conservation Park

The Alameda Wildlife Conservation Park (AWCP) is a small wildlife Park

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Trafalgar Cemetery

The Trafalgar Cemetery is a cemetery in Gibraltar that was used for

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gibraltar Barbary Macaques

The Barbary Macaque population in Gibraltar is the last in the whole

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gorham's Cave

Gorham's Cave is a natural sea cave in Gibraltar, considered to be one

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gibraltar Museum

The Gibraltar Museum is a national museum of history, culture and

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gibraltar North Mole Lighthouse

The Gibraltar North Mole Lighthouse is one of several lighthouses in

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Sunborn Gibraltar

ആരംഭിക്കുന്നു $345

O'Callaghan Eliott Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $275

The Caleta Hotel Health, Beauty & Conference Centre

ആരംഭിക്കുന്നു $212

The Caleta Hotel Self-Catering Apartments

ആരംഭിക്കുന്നു $215

Bristol Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $135

Holiday Inn Express Gibraltar

ആരംഭിക്കുന്നു $131