രാജ്യം

ഇറ്റലി

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Rome

Population: 58145000

Area (sq. km): 301230

Languages: it-IT,de-IT,fr-IT,sl

Currency: Euro (EUR)

Domain: .it

Phone code: 39

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ഇറ്റലി ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ഇറ്റലി ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
കൊളോസിയം

റോമാ സാമ്രാജ്യത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന പൊതുവിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളില്

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castel Sant'Angelo

The Mausoleum of Hadrian, usually known as the Castel Sant'Angelo, is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lucca bymur

Lucca bymur (Italiano: Mura di Lucca) ഒരു വിനോദ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Riomaggiore

Riomaggiore (Rimazùu in the local Ligurian language) is a village and

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Stromboli

Stromboli (Sicilian: Stròmbuli, Greek: Στρογγύλη Strongulē) is a small

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cinque Terre

The Cinque Terre (Шаблон:IPA-it) is a rugged portion of coast on the I

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castello Scaligero (Sirmione)

Castello Scaligero (Sirmione) ഒരു വിനോദ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castelvecchio Bridge

The Castelvecchio Bridge (Italian: Ponte di Castelvecchio) or Skaliger

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Fontana dei Quattro Fiumi

The Fontana dei Quattro Fiumi or 'Fountain of the Four Rivers'

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Poggibonsi

Poggibonsi is town in the province of Siena, Tuscany, Italy. It is the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Pantheon, Rome

The Pantheon (Latina. Pantheon Шаблон:IPA-en from gr. Πάνθε

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Milan Cathedral

Milan Cathedral (Italian: Duomo di Milano; Milanese: Domm de Milan) is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Como Cathedral

Como Cathedral (italiano. Cattedrale di Santa Maria Assunta; Duomo di

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
MAXXI

MAXXI (Italian: Museo nazionale delle arti del XXI secolo, 'national

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
San Leo Castle

The Fortress of San Leo is a castle on the border of the Romagna and

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Poppi Castle

Poppi Castle (Italian: Castello di Poppi, or the Castello dei Conti

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Palazzo Re Enzo

Palazzo Re Enzo is a palace in Bologna, northern Italy. It takes its

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Hotel Best Roma

ആരംഭിക്കുന്നു $463

Hotel Infinito

ആരംഭിക്കുന്നു $75

Daniela Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $66

Espana Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $88

Shiva B&B

ആരംഭിക്കുന്നു $64

B&B Manzoni Holidays

ആരംഭിക്കുന്നു $94