രാജ്യം

ദക്ഷിണകൊറിയ

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Seoul

Population: 48422644

Area (sq. km): 98480

Languages: ko-KR,en

Currency: Won (KRW)

Domain: .kr

Phone code: 82

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ദക്ഷിണകൊറിയ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ദക്ഷിണകൊറിയ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Olympic Park, Seoul

Seoul Olympic Park, shortened to Olpark, is an Olympic Park built to

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cheonggyecheon Stream (청계천)

Cheonggyecheon Stream (청계천) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gwangan Bridge

The Gwangan Bridge is a suspension bridge located in Busan, South

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Bongeunsa

Bongeunsa is a Buddhist temple located in Samseong-dong, Gangnam-gu in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
COEX Mall

COEX Mall is an underground shopping mall located in Gangnam-gu Seoul,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gyeongbokgung

Gyeongbokgung, also known as Gyeongbokgung Palace or Gyeongbok Palace,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Deoksugung

Deoksugung, also known as Gyeongun-gung, Deoksugung Palace, or Deoksu

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gwanghwamun

Gwanghwamun (Hangul: 광화문; hanja: 光化門) is the main and largest gate

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
N Seoul Tower

N Seoul Tower is a communication and observation tower located in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Everland

Everland Resort is a theme park in Yongin, a city in Gyeonggi-do

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Hallim Park (한림공원)

Hallim Park (한림공원) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര ക

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
The Garden of Morning Calm

The Garden of Morning Calm (한국어: 아침고요수목원) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
National Museum of Korea

The National Museum of Korea is the flagship museum of Korean history

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
National Palace Museum of Korea

National Palace Museum of Korea is a national museum of South Korea

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Blue House

The Blue House or Cheong Wa Dae (Although the official rominized

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Incheon Bridge

The Incheon Bridge (also called the Incheon Long Bridge) is a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Leeum, Samsung Museum of Art

The Leeum, Samsung Museum of Art is a museum in Hannam-dong,

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
THE PLAZA Seoul, Autograph Collection

ആരംഭിക്കുന്നു $199

Arban Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $0

President Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $89

New Kukje Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $82

New Seoul Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $63

Hotel Boutique 9

ആരംഭിക്കുന്നു $94