രാജ്യം

ഡെന്‍മാര്‍ക്ക്

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Copenhagen

Population: 5484000

Area (sq. km): 43094

Languages: da-DK,en,fo,de-DK

Currency: Krone (DKK)

Domain: .dk

Phone code: 45

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Louisiana Museum of Modern Art

The Louisiana Museum of Modern Art is an art museum located directly

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Copenhagen Opera House

The Copenhagen Opera House (in Danish usually called Operaen) is the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Nyhavn

Nyhavn (Шаблон:IPA-da) (literally: New Harbour) is a 17th-

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Botanisk Have, Aarhus

Botanisk Have, Danish for the Botanical Garden, is a botanical garden

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Church of Our Saviour, Copenhagen

The Church of Our Saviour (Danish: Vor Frelsers Kirke) is a baroque

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Copenhagen City Hall

Copenhagen City Hall (Danish: Københavns Rådhus) is the headquarters o

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Frederiksborg Palace

Frederiksborg castle is a castle in Hillerød, Denmark. It was built

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Tivoli Gardens

Tivoli (in English also called Tivoli Gardens) is a famous amusement

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kalø Castle

Kalø Castle (Danish: Kalø Slot) is a ruined castle located in e

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kronborg

Kronborg is situated near the town of Helsingør (immortalised as

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kastellet, Copenhagen

Kastellet, located in Copenhagen, Denmark is one of the best preserved

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Knuthenborg Safaripark

Knuthenborg Safaripark is a safari park on the island of Lolland in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cisternerne

Cisternerne - Museum for moderne Glaskunst (English: The Cisterns -

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
The Lakes, Copenhagen

The Lakes (Danish: Søerne) in Copenhagen, Denmark is a row of 3

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Djurs Sommerland

Djurs Sommerland (English: Djur's Summer Land) is an amusement park,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
The Old Town, Aarhus

The Old Town in Aarhus, Denmark (Danish: Den Gamle By), is an open-air

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Givskud Zoo

Givskud Zoo is a zoo and safari park in Givskud, 20 km north west of

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Radisson Collection Royal Hotel, Copenhagen

ആരംഭിക്കുന്നു $408

The Square

ആരംഭിക്കുന്നു $377

The Square

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Ascot Apartments

ആരംഭിക്കുന്നു $247

Hotel Alexandra

ആരംഭിക്കുന്നു $244

Hotel Alexandra

ആരംഭിക്കുന്നു $291