രാജ്യം

ചിലി

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Santiago

Population: 16432000

Area (sq. km): 756950

Languages: es-CL

Currency: Peso (CLP)

Domain: .cl

Phone code: 56

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ചിലി ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ചിലി ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cumbre del Cerro San Cristóbal

Cumbre del Cerro San Cristóbal ഒരു വിനോദസ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
San Cristóbal Hill

Cerro San Cristóbal (Tupahue, San Cristóbal Hill) is a hill in n

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museo Chileno de Arte Precolombino

The Museo Chileno de Arte Precolombino (Chilean Museum of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ahu Tongariki

Ahu Tongariki is the largest ahu on Rapa Nui/Easter Island (a Chilean

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Sky Costanera

Sky Costanera ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Santiago , ചില

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Matanzas, Chile

Matanzas is a coastal village famous for its beach, located in the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Fuerte de Niebla

Fuerte de Niebla ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Niebla , ചിലി

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Municipal Theater of Santiago

The Municipal Theater is the most important stage theatre and opera

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ojos del Caburgua

Ojos del Caburgua is located 15 kilometers east of Pucón and four

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
San Antonio, Chile

San Antonio ('Saint Anthony') is a major Chilean port (the largest in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ഈസ്റ്റർ ദ്വീപ്

തെക്കുകിഴക്കൻ പസഫിക്കിൽ, പോളിനേഷ്യൻ ത്രികോണത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ അറ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Verbier

Verbier is a ski resort in the Swiss Alps, in the canton of Valais. It

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Salar de Atacama

Salar de Atacama is the largest salt flat in Chile. It is located

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Anakena

Anakena is a white coral sand beach in Rapa Nui National Park on Rapa

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Reloj de flores (Viña del Mar)

Reloj de flores (Viña del Mar) ഒരു വിനോദസ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Salto Grande (waterfall)

The Salto Grande is a waterfall on the Paine River within the Torres

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Fuerte de San Carlos (Ancud)

Fuerte de San Carlos (Ancud) ഒരു വിനോദ

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Luna Suite Apartments

ആരംഭിക്കുന്നു $67

Hotel Fundador

ആരംഭിക്കുന്നു $89

Hotel Plaza Londres 77

ആരംഭിക്കുന്നു $76

Hotel Londres 35

ആരംഭിക്കുന്നു $50

HL Departamentos

ആരംഭിക്കുന്നു $50

Rent A Home Ejercito

ആരംഭിക്കുന്നു $77