രാജ്യം

ബെല്‍ജിയം

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Brussels

Population: 10403000

Area (sq. km): 30510

Languages: nl-BE,fr-BE,de-BE

Currency: Euro (EUR)

Domain: .be

Phone code: 32

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ബെല്‍ജിയം ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ബെല്‍ജിയം ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Minnewater

Minnewater or Love Lake is a lake in the center of Bruges, Belgium

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Citadel of Namur

The Citadel or Castle of Namur is a fortress in the city of Namur, at

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cathedral of St. Michael and St. Gudula

The Cathedral of St. Michael and St. Gudula (French: Cathédrale des

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Aquatopia (Antwerp)

Aquatopia is a popular educational attraction in central Antwerp,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museum aan de Stroom

The Museum aan de Stroom (MAS; Dutch for: Museum by the River) is a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castle of Gaasbeek

The Castle of Gaasbeek, today a national museum, is located in the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Mont des Arts

The Mont des Arts (French, pronounced ]) or Kunstberg (Dutch,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dilbeek

Dilbeek is a municipality in the province of Flemish Brabant, in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Antwerp City Hall

The City Hall (Stadhuis) of Antwerp, Belgium, stands on the western

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castle Solvay

Castle Solvay, also called Château de La Hulpe, is a castle located

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Place Royale, Brussels

The Place Royale (French; 'Royal Square') or Koningsplein (Dutch;

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castle of Fosseroule

Castle of Fosseroule is a castle in Belgium.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Plopsaland De Panne

Plopsaland De Panne is a theme park located near the town of De Panne

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Walibi Belgium

Walibi Belgium, formerly Walibi Wavre and then Six Flags Belgium, is a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St. Michael and St. Gudula Cathedral

The St. Michael and St. Gudula Cathedral is located at the Treurenberg

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castle of Laarne

Laarne Castle (Dutch: Kasteel van Laarne) is a moated castle in Laarne

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Waterloo (memorejo 1815)

Waterloo (memorejo 1815) (Nederlands: Mémorial 1815) ഒരു വിനോദസ

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Novotel Brussels Centre Tour Noire Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $231

Brussels Marriott Hotel Grand Place

ആരംഭിക്കുന്നു $175

Ibis Brussels Centre St Catherine

ആരംഭിക്കുന്നു $193

Dansaert Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $116

Astrid Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Hotel Orts

ആരംഭിക്കുന്നു $167