രാജ്യം

ഐയര്‍ലാന്‍റ്

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Dublin

Population: 4156000

Area (sq. km): 70280

Languages: en-IE,ga-IE

Currency: Euro (EUR)

Domain: .ie

Phone code: 353

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ഐയര്‍ലാന്‍റ് ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ഐയര്‍ലാന്‍റ് ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dollymount Beach

Dollymount Beach ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Dollymount , ഐ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Inch Beach

Inch Beach ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Caheracruttera

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Connemara National Park

Connemara National Park (Irish: Páirc Naisiúnta Chonamara) is one of s

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Doolin

Doolin (Irish: Dúlainn) is a coastal village in County Clare,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Carrauntoohil

Carrauntoohil (Шаблон:PronEng; Шаблон:Lga), also spelt Carrantuohi

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Malahide Castle

Malahide Castle, parts of which date to the 12th century, lies, with

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Trim Castle

Trim Castle (Gaeilge. Caisleán Bhaile Atha Troim), Trim, County

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Bundoran

Bundoran (Irish: Bun Dobhráin) is a town in County Donegal, Ireland.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Rock of Cashel

The Rock of Cashel (Gaeilge. Carraig Phadraig), also known as Cashel

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cliffs of Moher

The Cliffs of Moher (Irish: Aillte an Mhothair, lit. cliffs of the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Charles Fort (Ireland)

Charles Fort (Irish: Dún Chathail) is a star fort located on the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dublin Zoo

Dublin Zoo (Irish: Zú Bhaile Átha Cliath), in Phoenix Park, Dublin, I

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Powerscourt Waterfall

Powerscourt Waterfall (Irish: Eas Chúirt an Phaoraigh) is a waterfall

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ross Castle

Ross Castle (Gaeilge. Caisleán an Rois) is the ancestral home of the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Glenveagh Castle

Glenveagh Castle (Irish: Caisleán Ghleann Bheatha ) is a large

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Christ Church Cathedral, Dublin

Christ Church Cathedral (The Cathedral of the Holy Trinity, commonly

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cathedral of Our Lady Assumed into Heaven and St Nicholas, Galway

The Cathedral of Our Lady Assumed into Heaven and St Nicholas (Irish

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Mespil Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $138

Clayton Hotel Burlington Road

ആരംഭിക്കുന്നു $382

Lad Lane Apartments - Campus Accommodation

ആരംഭിക്കുന്നു $310

Baggot Court Townhouse

ആരംഭിക്കുന്നു $224

Latchfords Townhouse

ആരംഭിക്കുന്നു $184

Leeson Inn Downtown

ആരംഭിക്കുന്നു $81