രാജ്യം

Moldova

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

Moldova ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

Moldova ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cricova winery

Cricova' is a Moldovan winery, located in the town with the same name,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Old Orhei

Old Orhei (Romanian: Orheiul Vechi) is a historical and archaeological

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Soroca Fort

Soroca Fortress (română. Cetatea Soroca) is a historic fort in the R

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Nationalmuseum für Völkerkunde und Naturgeschichte

Nationalmuseum für Völkerkunde und Naturgeschichte ഒരു വിനോദസഞ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Muzeul Naţional de Arheologie şi Etnografie din Chişinău

Muzeul Naţional de Arheologie şi Etnografie din Chişinău ഒരു

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Saharna Monastery

The Saharna Monastery (română. Mănăstirea Saharna) is a monastery in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Государственный русский драматический театр им. А. П. Чехова

Государственный русский драматический театр и

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Chișinău Botanical Garden

The Chișinău Botanical Garden of the Academy of Sciences of Moldova w

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Căpriana monastery

Căpriana monastery (română. Mănăstirea Căpriana) is a monastery in Că

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Thanksgiving Candle

The Thanksgiving Candle (română. Lumânarea Recunoştinţei) is a monu

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Zoo w Kiszyniowie

Zoo w Kiszyniowie ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Chişinău , Mol

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Memorial Complex Eternitate

Memorial Complex Eternitate ഒരു വിനോദ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Curchi monastery

Curchi monastery ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Kurki , Moldov

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Alley of Classics, Chişinău

The Alley of Classics (Romanian: Aleea Clasicilor) is a sculptural

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Stephen the Great Monument

The Stephen the Great Monument (română. Monumentul lui Ştefan cel Ma

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Орган залы (Кишинёв)

Орган залы (Кишинёв) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Triumphal arch, Chişinău

The Triumphal arch is a monument in Downtown Chişinău.

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Club Royal Park

ആരംഭിക്കുന്നു $178

Jumbo Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $61

Villa Arus

ആരംഭിക്കുന്നു $54

Manhattan Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $91

Edem Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $39

Cosmos Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $35