നഗരം

Vienna

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Vienna വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Schönbrunn Palace

Schönbrunn Palace (Deutsch. Schloss Schönbrunn Шаблон:IPA) in Vienna

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Hofburg Imperial Palace

Hofburg Imperial Palace is a palace in Vienna, Austria, which has

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Belvedere (palace)

The Belvedere is a baroque palace complex built by Prince Eugene of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Österreichische Galerie Belvedere

The Österreichische Galerie Belvedere is a museum housed in the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Karlskirche

Karlskirche (St. Charles's Church) is a baroque church located on the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Konzerthaus, Vienna

The Konzerthaus in Vienna (in German language: Wiener Konzerthaus) was

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Austrian Parliament Building

The Austrian Parliament Building, (Deutsch. Parlament or Hohes Haus,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kunsthistorisches Museum

The Kunsthistorisches Museum (English: 'Museum of Art History', also

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Naturhistorisches Museum

|colspan=2 align=center|Naturhistorisches Museum

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museumsquartier

The Museumsquartier (MQ) is a 60,000 m² large area in the 7th

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Donaukanal

The Donaukanal ('Danube Canal') is a former arm of the river Danube,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lainzer Tiergarten

The Lainzer Tiergarten is a 24.50 km² (6,054-acre) wildlife preserve

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Burgtheater

The Burgtheater (en: (Imperial) Court Theatre), originally known as

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Tiergarten Schönbrunn

Tiergarten Schönbrunn (Schönbrunn Zoo) is a zoo located on the g

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Vienna ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

DO&CO Hotel Vienna

ആരംഭിക്കുന്നു $319

Hotel Am Stephansplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $230

Hotel Royal

ആരംഭിക്കുന്നു $243

Hotel Kaiserin Elisabeth

ആരംഭിക്കുന്നു $203

City Pension Stephansplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $124

Graben Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $229

Hotel Wandl

ആരംഭിക്കുന്നു $166

Pension Neuer Markt

ആരംഭിക്കുന്നു $196

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: