നഗരം

Venice

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Venice വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
La Fenice

Teatro La Fenice (Шаблон:IPA-it, 'The Phoenix') is an opera house

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Grand Canal (Venice)

The Grand Canal (Italian: Canal Grande, Venetian: Canałasso) is a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Peggy Guggenheim Collection

The Peggy Guggenheim Collection is a small museum on the Grand Canal

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Giardini della Biennale (Venice)

The Venice giardini is an area of parkland in the historic city of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Santa Maria della Salute

The Basilica di Santa Maria della Salute (Basilica of St Mary of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St Mark's Basilica

Saint Mark's Basilica (italiano. 'Basilica di San Marco a Venezia'),

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Bridge of Sighs

The Bridge of Sighs (Italian: Ponte dei Sospiri) is one of many

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Palazzo Grassi

Palazzo Grassi (also known as the Palazzo Grassi-Stucky) is a fine

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Rialto Bridge

The Rialto Bridge (italiano. 'Ponte di Rialto') is one of the four

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St Mark's Campanile

St Mark's Campanile (Campanile di San Marco in Italian) is the bell

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Venetian Arsenal

The Venetian Arsenal (italiano. Arsenale di Venezia) is a shipyard and

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Punta della Dogana

Punta della Dogana is an art museum in Venice's old customs building,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Doge's Palace

The Doge's Palace is a gothic palace in Venice. In Italian it is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Church of San Giorgio Maggiore

San Giorgio Maggiore is a basilica in Venice, Italy designed by Andrea

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Venice ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

AMAN VENICE

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Antica Locanda Sturion Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $254

Locanda Armizo

ആരംഭിക്കുന്നു $106

GKK Exclusive Private suite Venezia

ആരംഭിക്കുന്നു $0

GKK Exclusive Private suite Venezia

ആരംഭിക്കുന്നു $587

Residenza Laguna

ആരംഭിക്കുന്നു $146

Ca' Angeli

ആരംഭിക്കുന്നു $284

Santa Sofia

ആരംഭിക്കുന്നു $87

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: