നഗരം

Rome

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Rome വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
കൊളോസിയം

റോമാ സാമ്രാജ്യത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന പൊതുവിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളില്

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castel Sant'Angelo

The Mausoleum of Hadrian, usually known as the Castel Sant'Angelo, is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Fontana dei Quattro Fiumi

The Fontana dei Quattro Fiumi or 'Fountain of the Four Rivers'

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Pantheon, Rome

The Pantheon (Latina. Pantheon Шаблон:IPA-en from gr. Πάνθε

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
MAXXI

MAXXI (Italian: Museo nazionale delle arti del XXI secolo, 'national

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Roman Forum

The Roman Forum (Latin: Forum Romanum), sometimes known by its

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Monument to Vittorio Emanuele II

The Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II (National Monument of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Terrazza del Pincio

Terrazza del Pincio ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Rome , ഇറ്റലി

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Via Veneto

Via Veneto is one of the most famous and expensive streets in Rome,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Basilica of St. John Lateran

The Basilica of St. John Lateran (italiano. Basilica di San Giovanni

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ponte Sant'Angelo

Ponte Sant'Angelo, once the Aelian Bridge or Pons Aelius meaning the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Trajan's Forum

Trajan's Forum (Latin: Forum Traiani) is chronologically the last of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ട്രാജൻ സ്തൂപം

റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ട്രാജന്റെ മഹനീയ കൃത്യങ്ങൾ വെളിപ്പ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Basilica of Saint Paul Outside the Walls

The Papal Basilica of St Paul Outside the Walls (Italian: Basilica

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Rome ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

Hotel Best Roma

ആരംഭിക്കുന്നു $463

Hotel Infinito

ആരംഭിക്കുന്നു $75

Daniela Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $66

Hotel Center 3

ആരംഭിക്കുന്നു $79

Espana Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $88

Hotel Ducale Rome

ആരംഭിക്കുന്നു $63

Shiva B&B

ആരംഭിക്കുന്നു $64

B&B Manzoni Holidays

ആരംഭിക്കുന്നു $94

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: