നഗരം

Munich

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Munich വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Oktoberfest

Oktoberfest is a sixteen-day festival held each year in Munich,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Nymphenburg Palace

The Nymphenburg Palace (German: Schloss Nymphenburg), i.e. 'Nymph's

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Munich Residenz

The Munich Residenz (German for 'residence') is the former royal

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Blutenburg Castle

Blutenburg Castle is an old ducal country seat in the west of Munich,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Olympiaturm

The Olympiaturm in Olympiapark, Munich has an overall height of 291 m

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Botanical Garden Munich-Nymphenburg

The Botanischer Garten München-Nymphenburg (21.20 hectares) is a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St. Peter's Church, Munich

St. Peter's Church is a Roman Catholic church, and also the oldest

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Tierpark Hellabrunn

Tierpark Hellabrunn is the name of the zoological garden in the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Circus Krone

Circus Krone, based in Munich, is the largest circus in Europe and the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
BMW Museum

The BMW museum in Munich is a museum for the history of BMW cars and

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Deutsches Museum

The Deutsches Museum (German Museum) in Munich, Germany, is the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Deutsches Theater München

Deutsches Theater München ('German Theatre') is a theatre in Munich,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Maximilianeum

The Maximilianeum, a palatial building in Munich, was built as the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Münchner Volkstheater

Münchner Volkstheater is a theatre in Munich, Germany which is

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Munich ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

Louis Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $625

Platzl Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $411

Living Hotel Das Viktualienmarkt by Derag

ആരംഭിക്കുന്നു $367

Hotel Falkenturm

ആരംഭിക്കുന്നു $254

CORTIINA Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $572

Hotel Am Markt Munich

ആരംഭിക്കുന്നു $156

Hotel Schlicker

ആരംഭിക്കുന്നു $168

Mercure Hotel Muenchen Altstadt

ആരംഭിക്കുന്നു $348

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: