നഗരം

Istanbul

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Istanbul വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dolmabahçe Clock Tower

Dolmabahçe Clock Tower (Türkçe. Dolmabahçe Saat Kulesi) is a clock tow

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dolmabahçe Palace

The Dolmabahçe Palace (Turkish: Dolmabahçe Sarayı) in Istanbul, Tu

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Çamlıca Hill

Çamlıca Hill (Turkish: Çamlıca Tepesi), aka Big Çamlıca Hill (Turk

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Galata Bridge

The Galata Bridge (in Turkish Galata Köprüsü) is a bridge that sp

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Rumelihisarı

Rumelihisarı (Rumelian Castle) is a fortress located in Istanbul,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Rahmi M. Koç Museum

The Rahmi M. Koç Museum is a private industrial museum in Istanbul,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
İstiklal Avenue

İstiklal Avenue or Istiklal Street (Turkish: İstiklâl Caddesi, Fr

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Marmara İlahiyat Camii

Marmara İlahiyat Camii ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Istanbul , തുര്

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Süleymaniye Mosque

The Süleymaniye Mosque (Türkçe. Süleymaniye Camii) is an Ottoman imp

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Beylerbeyi Palace

The Beylerbeyi Palace — or Beylerbeyi Sarayı in Turkish (Beylerbey =

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Grand Bazaar, Istanbul

The Grand Bazaar (or Covered Bazaar, Türkçe. Kapalıçarşı ('Cov

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Maiden's Tower

Maiden's Tower (Türkçe. 'Kız Kulesi'), also known in the ancient Gr

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Istanbul University

Istanbul University (Türkçe. İstanbul Üniversitesi) is Turkey's mai

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Panorama 1453 History Museum

The Panorama 1453 Historical Museum is a historical museum in Istanbul

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Istanbul ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

Hotel Bulvar Palas

ആരംഭിക്കുന്നു $80

Tugra Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $39

Hotel Yesilpark

ആരംഭിക്കുന്നു $47

Best Nobel Hotel 2

ആരംഭിക്കുന്നു $46

Star City Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $70

Babel Park Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $70

Tugra Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Hotel Ekol

ആരംഭിക്കുന്നു $31

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: