നിങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ

ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക
Sort by
Search radius — 3 km
റേറ്റിംഗ്
വിഭാഗങ്ങൾ
Show All
Here are some tourist attractions that we think could be of interest for you.
മാപ്പിൽ കാണുക
ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Royal Palace of Casablanca

Royal Palace of Casablanca ഒരു വിനോദ

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Casablanca Cathedral

Casablanca Cathedral (French: Eglise Sacré-Cœur de Casablanca), c

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Hassan II Mosque

The Hassan II Mosque (العربية. مسجد الحسن الثاني), locate

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Phare D'El Hank

Phare D'El Hank ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Casablanca , മ

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ain-Diab Circuit

The Ain-Diab Circuit was a Formula One road circuit built in 1957,

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ahl al Oughlam

Ahl al Oughlam is an important archaeological site and

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Mohammed V International Airport

Mohammed V International Airport (French: Aéroport international

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Russian Orthodox Church in Rabat

Holy Resurrection Church in Rabat is the first and actually the only

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Chellah

Chellah, (العربية. شالة) or Sala Colonia is a necropolis and comple

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kasbah of the Udayas

The Kasbah of the Udayas is a kasbah in Rabat, Morocco. It was built

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Mausoleum of Mohammed V

The Mausoleum of Mohammed V contains the tombs of the Moroccan king

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Hassan Tower

Hassan Tower or Tour Hassan (العربية. صومعة حسان) is the minaret of

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Fortress of Mazagan

The design of the Fortress of Mazagan is a response to the development

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Portuguese Cistern

Built in 1514, this former warehouse (possibly an armory) was

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kasbah Mahdiyya

Kasbah Mahdiyya (Arabic: قصبة المهدية‎) is a kasbah located ne

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Thamusida

Thamusida is an ancient Roman river port in Morocco, near Kénitra and

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Iulia Valentia Banasa

Colonia Iulia Valentia Banasa was one of the three colonias in

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Medina de Meknes

Medina de Meknes ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Meknes , മൊറോക

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ouzoud Falls

Ouzoud Waterfalls (français. Cascades d'Ouzoud) (110 m high) are l

ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Volubilis

Volubilis (ber. walili) is a partly excavated Roman city in Morocco